Câu hỏi:

10/03/2020 6,822

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia: (2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x = 2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2

Thực hiện phép chia:

Giải bài 67 trang 31 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Vậy (2x4 – 3x3 – 3x2 + 6x – 2) : (x2 – 2) = 2x2 – 3x + 1.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Xem đáp án » 10/03/2020 25,232

Câu 2:

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 9,742

Câu 3:

Tính nhanh: (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 6,346

Câu 4:

Tính nhanh: (27x3 – 1) : (3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,904

Câu 5:

Cho hai đa thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2 + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Xem đáp án » 10/03/2020 4,854

Câu 6:

Làm tính chia: (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2

Xem đáp án » 10/03/2020 4,615

Bình luận


Bình luận