Câu hỏi:

10/03/2020 2,671

Tính nhanh: (4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(4x2 – 9y2) : (2x – 3y)

(Sử dụng HĐT để phân tích số bị chia thành tích)

= [(2x)2 – (3y)2] : (2x – 3y)

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

= (2x – 3y)(2x + 3y) : (2x – 3y)

= 2x + 3y.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tìm số a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho đa thức x + 2.

Xem đáp án » 10/03/2020 25,230

Câu 2:

Làm tính chia:

(2x4 + x3 – 3x2 + 5x – 2) : (x2 – x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 9,742

Câu 3:

Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến rồi làm phép chia: (2x4 – 3x3 – 3x2 – 2 + 6x) : (x2 – 2)

Xem đáp án » 10/03/2020 6,821

Câu 4:

Tính nhanh: (8x3 + 1) : (4x2 – 2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 6,346

Câu 5:

Tính nhanh: (27x3 – 1) : (3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 4,904

Câu 6:

Cho hai đa thức: A = 3x4 + x3 + 6x – 5 và B = x2 + 1. Tìm dư R trong phép chia A cho B rồi viết A dưới dạng A = B.Q + R

Xem đáp án » 10/03/2020 4,854

Câu 7:

Làm tính chia: (25x5 – 5x4 + 10x2) : 5x2

Xem đáp án » 10/03/2020 4,615

Bình luận


Bình luận