Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) 5x2.(3x2 – 7x + 2)

= 5x2.3x2 + 5x2.(-7x) + 5x2.2

= (5.3).(x2.x2) + [5.(-7)].(x2.x) + (5.2).x2

= 15x2 + 2 + (-35).x2 + 1 + 10.x2

= 15x4 – 35x3 + 10x2

Giải bài 75 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 13,869

Câu 2:

Làm tính chia: (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 13,836

Câu 3:

Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 12,101

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1)(3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 10,746

Câu 5:

Tìm n ∈ Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,980

Câu 6:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,494

Câu 7:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 8,403

Bình luận


Bình luận