Câu hỏi:

10/03/2020 6,383

Làm tính nhân: (x – 2y)(3xy + 5y2 + x)

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

(x – 2y)(3xy + 5y2 + x)

= x.(3xy + 5y2 + x) + (-2y).(3xy + 5y2 + x)

= x.3xy + x.5y2 + x.x + (-2y).3xy + (–2y).5y2 + (–2y).x

= 3x2y + 5xy2 + x2 – 6xy2 – 10y3 – 2xy

= 3x2y + (5xy2 – 6xy2) + x2 – 10y3 – 2xy

= 3x2y – xy2 + x2 – 10y3 – 2xy

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 13,871

Câu 2:

Làm tính chia: (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 13,836

Câu 3:

Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 12,101

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1)(3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 10,748

Câu 5:

Tìm n ∈ Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Xem đáp án » 10/03/2020 8,983

Câu 6:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,496

Câu 7:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 8,403

Bình luận


Bình luận