Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giải bài 81 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

(Xuất hiện hằng đẳng thức (3))

Giải bài 81 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

⇔ x = 0 hoặc x – 2 = 0 hoặc x + 2 = 0

+ x – 2 = 0 ⇔ x = 2

+ x + 2 = 0 ⇔ x = -2

Vậy x = 0; x = -2; x = 2

b) (x + 2)2 – (x – 2)(x + 2) = 0

(Có x + 2 là nhân tử chung)

⇔ (x + 2)[(x + 2) – (x – 2)] = 0

⇔ (x + 2)(x + 2 – x + 2) = 0

⇔ (x + 2).4 = 0

⇔ x + 2 = 0

⇔ x = - 2

Vậy x = -2

Giải bài 81 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tính chia: (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 13,934

Câu 2:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 13,921

Câu 3:

Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 12,146

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1)(3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 10,858

Câu 5:

Tìm n ∈ Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Xem đáp án » 10/03/2020 9,103

Câu 6:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,595

Câu 7:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 8,455

Bình luận


Bình luận