Câu hỏi:

10/03/2020 3,972

Chứng minh: x – x2 – 1 < 0 với mọi số thực x.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có:

Giải bài 82 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8

Ta có: Giải bài 82 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 với mọi số thực x

⇒ Giải bài 82 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 với mọi số thực x

⇒ Giải bài 82 trang 33 Toán 8 Tập 1 | Giải bài tập Toán 8 với mọi số thực (ĐPCM)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Làm tính chia: (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 13,999

Câu 2:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đa thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 13,948

Câu 3:

Khi nào thì đơn thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 12,170

Câu 4:

Rút gọn biểu thức sau: (2x + 1)2 + (3x – 1)2 + 2(2x + 1)(3x – 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 10,941

Câu 5:

Tìm n ∈ Z để 2n2 – n + 2 chia hết cho 2n + 1.

Xem đáp án » 10/03/2020 9,161

Câu 6:

Rút gọn biểu thức sau: (x + 2)(x – 2) – (x – 3)(x + 1)

Xem đáp án » 10/03/2020 8,651

Câu 7:

Khi nào thì đa thức A chia hết cho đơn thức B?

Xem đáp án » 10/03/2020 8,493

Bình luận


Bình luận