Câu hỏi:

08/01/2021 227

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

1. | − 5 + 17| | − 5| + |17|;

2. |(−8) + (−11)| = | − 8| + | − 11|;

3. |10 − (−7)| = |10| − | − 7|;

4. |23 − 48| = |23| − |48|.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Đúng, vì | − 5 + 17| = |12| = 12, còn | − 5| + |17| = 5 + 17 = 22.

2. Đúng, vì |(−8) + (−11)| = | − 19| = 19 và | − 8| + | − 11| = 8 + 11 = 19.

3. Sai, vì |10 − (−7)| = |17| = 17, còn |10| − | − 7| = 10 − 7 = 3.

4. Sai, vì |23 − 48| = | − 25| = 25, còn |23| − |48| = −25.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng đại số

S = 743 − 231 + (−495) − (−69) − 38 + (−117).

Xem đáp án » 08/01/2021 503

Câu 2:

Tìm x biết

1. (19 − 51) − (x − 23) = 6;

2. −5x − 10.(−7) = 55.

Xem đáp án » 08/01/2021 339

Câu 3:

Ba số nguyên liên tiếp có tổng bằng −9. Hỏi tích của chúng bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 08/01/2021 302

Câu 4:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

43; −51; −35; 0; 12; −9; |−100|; −(−44).

Xem đáp án » 08/01/2021 277

Câu 5:

Tìm x, y, biết x.y = 7 và x > y.

Xem đáp án » 08/01/2021 223

Câu 6:

Tìm x, biết −14.|x| + 2 = −40.

Biểu diễn giá trị tìm được của x trên trục số.

Xem đáp án » 08/01/2021 193

Bình luận


Bình luận