Câu hỏi:

08/01/2021 104

Tìm giá trị lớn nhất của các biểu thức sau:

1. C = 4 − |x − 2|;

2. D = −|x + 7| − 16.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

1. Ta có −|x − 2| 0 (dấu ” = ” xảy ra khi x = 2).

Suy ra 4 − |x − 2| 4.

Do đó giá trị lớn nhất của biểu thức C là 4 khi x = 2.

Ta viết max C = 4 khi x = 2.

2. Ta có −|x + 7| 0 (dấu ” = ” xảy ra khi x = −7).

Suy ra −|x + 7| − 16 −16.

Do đó giá trị lớn nhất của biểu thức D là −16 khi x = −7.

Ta viết max D = −16 khi x = −7.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tính tổng đại số

S = 743 − 231 + (−495) − (−69) − 38 + (−117).

Xem đáp án » 08/01/2021 503

Câu 2:

Tìm x biết

1. (19 − 51) − (x − 23) = 6;

2. −5x − 10.(−7) = 55.

Xem đáp án » 08/01/2021 341

Câu 3:

Ba số nguyên liên tiếp có tổng bằng −9. Hỏi tích của chúng bằng bao nhiêu?

Xem đáp án » 08/01/2021 305

Câu 4:

Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

43; −51; −35; 0; 12; −9; |−100|; −(−44).

Xem đáp án » 08/01/2021 281

Câu 5:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

1. | − 5 + 17| | − 5| + |17|;

2. |(−8) + (−11)| = | − 8| + | − 11|;

3. |10 − (−7)| = |10| − | − 7|;

4. |23 − 48| = |23| − |48|.

Xem đáp án » 08/01/2021 227

Câu 6:

Tìm x, y, biết x.y = 7 và x > y.

Xem đáp án » 08/01/2021 225

Câu 7:

Tìm x, biết −14.|x| + 2 = −40.

Biểu diễn giá trị tìm được của x trên trục số.

Xem đáp án » 08/01/2021 194

Bình luận


Bình luận