Câu hỏi:

25/06/2021 120

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính 2849=   ...      ...   

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Bước 1: Biến đổi từ hỗn số về phân số

Bước 2: Với a0 thì a2=a

Lời giải

Ta có: 2849=2569=1632=163

Vậy số cần điền là 163.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Cho a0. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: A=4a+8a+3

Đáp số: Amax = … khi a = …

Xem đáp án » 25/06/2021 171

Câu 2:

Điền đáp án vào chỗ chấm:

Giá trị biểu thức: D=3516+21625

Đáp số: D = …

Xem đáp án » 25/06/2021 129

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Hãy viết biểu thức 11+62 thành bình phương của một tổng.

Đáp số: 11+62=...2

Xem đáp án » 25/06/2021 126

Câu 4:

Điền đáp án vào chỗ chấm

Cho x1. Hãy giải phương trình sau: 4x3=x

Đáp số: x=  ...x=  ...

Xem đáp án » 25/06/2021 125

Câu 5:

Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm sau:

So sánh 1223   ...   35

Xem đáp án » 25/06/2021 113

Câu 6:

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Căn bậc hai số học của a2 – 6ab + 9b2 là:

Xem đáp án » 25/06/2021 109

Bình luận


Bình luận