Câu hỏi:

06/07/2021 139

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Tính: 26+1533=  ...  +  ...  

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn

Phân tích biểu thức dưới căn thức về dạng (a + b)3

Lời giải

Ta có: 26+1533

=8+123+18+33=2+333=2+3

Vậy số cần điền vào chỗ chấm là 2 và 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

So sánh: 33.253  ...  53.133

Xem đáp án » 06/07/2021 376

Câu 2:

Hãy chọn đáp án đúng

Kết quả phép tính 314233 là

Xem đáp án » 05/07/2021 261

Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giá trị nguyên nhỏ nhất của x để x+13>5

Đáp án: x = …

Xem đáp án » 05/07/2021 148

Câu 4:

Lựa chọn Đúng hay Sai

Xem đáp án » 05/07/2021 147

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: 1x23=2

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 05/07/2021 132

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Giải phương trình: x23x3=12

Tập nghiệm của phương trình là S = {…; …}

Xem đáp án » 05/07/2021 125

Bình luận


Bình luận