Câu hỏi:

07/07/2021 206

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Kết quả rút gọn của biểu thức 193+153+253+8133 là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Hướng dẫn

Bước 1: Nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với biểu thức liên hợp của mẫu

Bước 2: Quy đồng và rút gọn

Lời giải

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Với x0;x9. Cho hai biểu thức A=x+3x9+2x+31x3 và B=x+1x+2

Tìm x để A < 1

Xem đáp án » 07/07/2021 249

Câu 2:

Lựa chọn đáp án đúng nhất

Kết quả phép tính 7+24.726 là:

Xem đáp án » 08/07/2021 232

Câu 3:

Rút gọn biểu thức: 4+15106415=...

Xem đáp án » 07/07/2021 222

Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Biết 1343=a+b3 (với a,b). Khi đó a – b = …

Xem đáp án » 07/07/2021 187

Câu 5:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Thực hiện phép tính: 3+142331=...

Xem đáp án » 07/07/2021 183

Câu 6:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Cho a0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A=a5a+2

Đáp số Amin = … khi a = … (kết quả viết dưới dạng phân số)

Xem đáp án » 07/07/2021 179

Bình luận


Bình luận