Câu hỏi:

23/03/2022 20

(2 điểm):

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 6x2y – 4x3y;

b) 3(x + y) – x(x + y);

c) x2– 4xy + 4y2– z2;

d) 6x2(x – y) – (1 – x)(y – x).

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Hướng dẫn giải

a) 6x2y – 4x3y = 2x2y(3 – 2x)

b) 3(x + y) – x(x + y) = (x + y)(3 – x)

c) x2– 4xy + 4y2– z2

= (x – 2y)2– z2

= (x – 2y + z)(x – 2y – z)

d) 6x2(x – y) – (1 – x)(y – x)

= 6x2(x – y) + (1 – x)(x – y)

= (x – y)(6x2+ 1 – x)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các cách viết sau, cách viết nào đúng?

Xem đáp án » 23/03/2022 59

Câu 2:

(0,5 điểm):

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A, biết:

A = x2+ 5y2– 4xy – 2y + 2x + 2010.

Xem đáp án » 23/03/2022 50

Câu 3:

Tìm x, biết x2– 25 = 0, ta được:

Xem đáp án » 23/03/2022 47

Câu 4:

Giá trị của biểu thức x2– 4x + 4 tại x = 2 là:

Xem đáp án » 23/03/2022 40

Câu 5:

Phân tích đa thức: 5x2– 10x thành nhân tử ta được kết quả nào đây?

Xem đáp án » 23/03/2022 40

Câu 6:

Cho hình thang ABCD ở hình vẽ bên. Hỏi DC = ?

Xem đáp án » 23/03/2022 38

Câu 7:

Kết quả phép tính –3a(2a2– 5b) bằng:

Xem đáp án » 23/03/2022 37

Bình luận


Bình luận