Câu hỏi:

29/03/2022 6,736

"Go on, Mike! Apply for the job," the father said.

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Câu tường thuật !!

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

encouraged: khuyến khích, khích lệ 

denied: từ chối 

invited: mời 

forced: ép, bắt buộc

Ta thấy câu trực tiếp mang nghĩa động viên khích lệ nên động từ tường thuật phù hợp là “encourage”

Cấu trúc: S + encourage + O (not) to V

=>The father encouraged Mike to apply for the job.

Tạm dịch: Người cha khuyến khích Mike nộp đơn xin việc.

Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

“If the weather is fine, I will go on a picnic with my friends,” she said.

Xem đáp án » 29/03/2022 6,028

Câu 2:

He wondered _______ there the next day.

Xem đáp án » 29/03/2022 4,686

Câu 3:

The teacher asked, "Who speaks English?"

=>The teacher wanted to know_________.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,949

Câu 4:

“I have just received a postcard from my aunt,” my best friend said to me.

Xem đáp án » 29/03/2022 2,363

Câu 5:

He said, “I will clean the car tomorrow.”

Xem đáp án » 29/03/2022 2,294

Câu 6:

The teacher asked us what the essential conditions for human life ..................

Xem đáp án » 29/03/2022 2,007

Bình luận


Bình luận