Câu hỏi:

02/04/2022 97

My sister   ________as a nurse for a big hospital.   

Đáp án chính xác
Câu hỏi trong đề:   Thì hiện tại đơn !!

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

- Dùng thì hiện tại đơn để nói về một thực tế ở hiện tại: ai đó hiện tại làm nghề gì

- Chủ ngữ “my sister” là số ít =>chia động từ số ít

Cấu trúc: S + V(s,es)

=>My sister works as a nurse for a big hospital.

Tạm dịch: Chị tôi làm y tá cho một bệnh viện lớn.

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My parents normally __________ breakfast at 7:00 a.m.

Xem đáp án » 02/04/2022 167

Câu 2:

Choose the best answer to fill in the blank.

He   _________German so well because he ________from Germany.

Xem đáp án » 02/04/2022 116

Câu 3:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án » 02/04/2022 93

Câu 4:

My sister is very keen on swimming, and she goes swimming three _____ a week.

Xem đáp án » 02/04/2022 89

Câu 5:

My dad often _____ up late on Saturday mornings.

Xem đáp án » 02/04/2022 80

Câu 6:

We usually _________books, _________to music or _______TV.

Xem đáp án » 02/04/2022 78

Bình luận


Bình luận