Câu hỏi:

08/05/2022 2,101

Cho x = –12. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) 18 + |x|;

b) 25 – |x|;

c) |3 + x | – |7|.

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Với x = –12 ta có |x| = |–12| = –(–12) = 12.

Khi đó ta có: 18 + |x| = 18 + 12 = 30.

b) Với x = –12 ta có |x| = |–12| = –(–12) = 12.

Khi đó ta có: 25 – |x| = 25 – 12 = 13.

c) Thay x = –12 vào biểu thức ta được:

|3 + (–12)| – |7| = |–9| – |7| = –(–9) – 7 = 9 – 7 = 2.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương.

b) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm.

c) Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó.

d) Hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Xem đáp án » 08/05/2022 4,250

Câu 2:

So sánh hai số a và b trong mỗi trường hợp sau:

a) a, b là hai số dương và |a| < |b|;

b) a, b là hai số âm và |a| < |b|

Xem đáp án » 08/05/2022 2,043

Câu 3:

Chọn dấu “<”; “>”; “=” thích hợp cho ?
a) 2,3?136b) 9?14c) 7,5?7,5

Xem đáp án » 08/05/2022 1,611

Câu 4:

Tìm: |–59|; 37; |1,23|;7.

Xem đáp án » 08/05/2022 1,433

Câu 5:

So sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực a, b trong mỗi trường hợp sau:

Luyện tập 1 trang 45 Sách giáo khoa Toán lớp 7 Tập 1: So sánh giá trị tuyệt đối của  (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/05/2022 1,005

Câu 6:

Tìm x, biết:

a) |x| = 4;

b) |x| = 7 ;

c) |x + 5| = 0;

d) x2=0 .

Xem đáp án » 08/05/2022 811

Bình luận


Bình luận