Câu hỏi:

08/05/2022 1,621

Chọn dấu “<”; “>”; “=” thích hợp cho ?
a) 2,3?136b) 9?14c) 7,5?7,5

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

a) Vì 2,3 > 0 nên |2,3| = 2,3

136<0  nên 136=136 = 2,1666…

Do 2,3 > 2,1666…

Nên 2,3>136  hay 2,3>136 .

Vậy ta điền dấu “>”.

b) Vì  –14 < 0 nên |–14| = 14

Mà 9 < 14 do đó 9 < |–14|.

Vậy ta điền “<”.

c) Vì –7,5 < 0 nên |–7,5| = 7,5

Mà 7,5 > –7,5 do đó |–7,5| > –7,5.

Vậy ta điền dấu “>”.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương.

b) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm.

c) Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó.

d) Hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Xem đáp án » 08/05/2022 4,275

Câu 2:

Cho x = –12. Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a) 18 + |x|;

b) 25 – |x|;

c) |3 + x | – |7|.

Xem đáp án » 08/05/2022 2,130

Câu 3:

So sánh hai số a và b trong mỗi trường hợp sau:

a) a, b là hai số dương và |a| < |b|;

b) a, b là hai số âm và |a| < |b|

Xem đáp án » 08/05/2022 2,076

Câu 4:

Tìm: |–59|; 37; |1,23|;7.

Xem đáp án » 08/05/2022 1,437

Câu 5:

So sánh giá trị tuyệt đối của hai số thực a, b trong mỗi trường hợp sau:

Luyện tập 1 trang 45 Sách giáo khoa Toán lớp 7 Tập 1: So sánh giá trị tuyệt đối của  (ảnh 1)

Xem đáp án » 08/05/2022 1,010

Câu 6:

Tìm x, biết:

a) |x| = 4;

b) |x| = 7 ;

c) |x + 5| = 0;

d) x2=0 .

Xem đáp án » 08/05/2022 827

Bình luận


Bình luận