250 câu trắc nghiệm Câu đồng nghĩa trong Tiếng Anh cơ bản (P1)

  • 9101 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

"I have never been to Russia. I think I shall go there next year.” said Bill.

 

Xem đáp án

Đáp án A

Câu ban đầu: Bill nói “Tôi chưa đến nước Nga bao giờ. Tôi nghĩ tôi sẽ đến đó vào năm tới.”

Đáp án B, C, D đều sai về mặt ngữ pháp vì khong lùi thì động từ “think” khi chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp.


Câu 2:

People believed that Jane retired because of her poor health.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu ban đầu: Mọi người đã tin rằng Jane nghỉ hưu bởi vì sức khỏe yếu của mình.

Câu này đang ở thì quá khứ đơn nên ta loại luôn đáp án A và C (sai thì).

Đáp án D sai ngữ pháp.

Ta chọn đáp án B theo đúng cấu trúc dạng bị động.


Câu 3:

The government knows the extent of the problem. The government needs to take action soon.

Xem đáp án

Đáp án C

Câu ban đầu: Chính phủ biết mức độ của vấn đề. Chính phủ cần hành động sớm.

Đáp án A và B sai ngữ pháp. Cấu trúc bị động với need đằng sau phải là Ving.

Đáp án D sai nghĩa s với câu ban đầu.


Câu 4:

The substance is very toxic. Protective clothing must be worn at all times.

Xem đáp án

Đáp án B

Câu ban đầu: Chất này rất độc. quần áo bảo hộ phải mặc bất cứ lúc nào.

Đáp án A vì đầu câu có “since” rồi nên ta không cần dùng “so” nữa và ngược lại. Nhìn chung câu này mắc lỗi ngữ pháp.

Đáp án C dùng sai cấu trúc “ ..... so ....... that ......” thành “such .... that.”

Đáp án D sai nghĩa so với câu ban đầu.


Câu 5:

John is studying hard. He doesn’t want to fail the exam.

Xem đáp án

Đáp án A

Cấu trúc: In order (not) to + V = So as (not) to: để (không) làm gì 

In order that + Clause

Đáp án B “fail” chưa được chia ở ngôi thử 3 sổ ít 

C sai nghĩa của câu 

D sai cấu trúc “ In order not to”


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thị Thu Luyến
04:47 - 14/03/2020

Bill said that he had never been to Russia and he thought he would go here the next year.

Nguyễn Thị Thu Luyến
04:48 - 14/03/2020

Jane was believed to retire because of her poor health.