Bài tập chuyên đề Toán lớp 4 Dạng 4 : Biểu thức và phép tính liên quan đến tính giá trị biểu thức có đáp án

  • 224 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho hai biểu thức :

A = (700 × 4 + 800) : 1,6

B = (350 × 8 + 800) : 3,2

Không tính toán cụ thể, hãy giải thích ×em giá trị biểu thức nào lớn hơn và lớn hơn mấy lần?

Xem đáp án

Xét ở A có 700 × 4 = 700 : 2 × 2 × 4 = 350 × 8

Nên số bị chia của cả hai biểu thức A và B giống nhau nhưng số chia gấp đôi nhau (3,2 : 1,6 = 2)

Do đó A có giá trị gấp đôi B.


Câu 2:

Tìm x:

(x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + (x + 10) + . . . + (x + 28) = 155

Xem đáp án

(x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + ... + (x + 28) = 155

Ta nhận thấy 2 số hạnh liên tiếp của tổng hơn kém nhau 3 đơn vị nên tổng được viết đầy đủ sẽ có 10 số hạng

(28 – 1) : 3 + 1 = 10)

(x + 1 + x + 28) × 10 : 2 = 155

(x × 2 + 29) × 10 = 155 × 2 = 310 (Tìm số bị chia)

x × 2 + 29 = 310 : 10 = 31 (Tìm thừa số trong một tích)

x × 2 = 31 – 29 = 2 (Tìm số hạng trong một tổng)

x = 2 : 2 = 1 (Tìm thừa số trong một tích).


Câu 3:

Viết các tổng sau thành tích của hai thừa số:

a, 132 + 77 + 198

Xem đáp án

a, 132 + 77 + 198

= 11 × 12 + 11 × 7 + 11 × 18

= 11 × (12 + 7 + 18) (nhân một số với một tổng)

= 11 × 37


Câu 4:

b, 5555 + 6767 + 7878

Xem đáp án

b, 5555 + 6767 + 7878

= 55 × 101 + 67 × 101 + 78 × 101

= (55 + 67 + 78) × 101

= 200 × 101


Câu 5:

c, 1997,1997 + 1998,1998 + 1999,1999

Xem đáp án

c, 1997,1997 + 1998,1998 + 1999,1999

= 1997 × 1,0001 + 1998 × 1,0001 + 1999 × 1,0001

= (1997 + 1998 + 1999) × 1,0001

= 5994 × 1,0001 (nhân một tổng với một số)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận