Bài tập cuối tuần Toán lớp 5 Tuần 4 có đáp án

  • 438 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đường đuợc chở vào kho? (Biết các xe tải chở số bao đường bằng nhau).

Xem đáp án

 Mỗi xe chở được số bao đường là :

210 : 5 = 42 ( bao)

Số xe chở đường vào kho là

5 + 3 = 8 ( xe)

Số bao đường chở vào kho là :

42 x 8 = 336 ( bao)

          Đap số : 336 bao đường


Câu 3:

Một phân xưởng có 24 máy dệt, mỗi ngày dệt được 264 cái áo. Nếu phân xưởng đó có thêm 12 máy nữa thì mỗi ngày dệt được tát cả bao nhiêu cái áo? ( Năng suất mỗi máy là như nhau)

Xem đáp án

Số cái áo 1 máy dệt trong 1 ngày là :

264 : 24 = 11 ( cái )

Số máy sau khi thêm là :

24 + 12 = 36 ( máy)

Số áo mà 36 máy dệt được trong một ngày là

11 x 36 = 396 ( cái )

Đáp số : 396 cái áo


Câu 4:

Một xe lửa chuyển động đều cứ 4 phút đi được 3km. Hỏi xe lửa chuyển động như vậy trong 24km hết bao nhiêu phút?

Xem đáp án

Tóm tắt

Đi 3km : 4 phút

          24km : … phút ?

                                           Bài giải

24km gấp 3 km số lần là :

24 : 3 = 8 ( lần )

Đi 24km hết số thời gian là :

4 x 8 = 32 ( phút )

Đáp số : 32 ( phút )


Câu 5:

Có một lượng gạo đủ ăn cho 5 người ăn trong 14 ngày nhưng có thêm 2 người đến thêm. Hỏi số gạo dữ trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày?

Xem đáp án

Nếu 1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là :

14 x 5 = 70 ( ngày)

Số người sau khi thêm là :

5 + 2 = 7 (người)

7 người ăn số gạo đó trong số ngày là :

70 : 7 = 10 ( ngày)

Đáp số : 10 ngày


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận