Bài tập vận dụng định luật Jun – Lenxơ cực hay có đáp án

  • 1560 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 6 phút

Câu 1:

Cho dòng điện có cường độ 4 A chạy qua một điện trở R thì sau thời gian 30 phút, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là 108kJ. Xác định giá trị của R

Xem đáp án

Ta có: Q = I2.R.t

Với I = 4 A; t = 30 phút = 30.60 = 1800 s; Q = 108 kJ = 108000 J.

Þ R = 3,75 W.

ĐÁP ÁN A


Câu 2:

Một điện trở 20 Ω được mắc vào nguồn có hiệu điện thế không đổi U. Sau 1h đóng mạch điện, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở đó là 432 kcal. Tìm U

Xem đáp án

Ta có: Q = I2.R.t  =U2.tR

Với R = 20 W; t = 60 phút = 3600 s; Q = 432 kcal = 432.1000.4,1858 = 1808265,6 J.

Þ U = 100 V.

ĐÁP ÁN D


Câu 3:

Một mạch điện có hai điện trở R1=10ΩR2=15Ω mắc nối tiếp với nhau. Cho dòng điện qua mạch sau một thời gian thì nhiệt lượng tỏa ra ở điện trở R1 là 4000J. Tìm nhiệt lượng tỏa ra trên toàn mạch.

Xem đáp án

Ta có: Q1 = I12.R1.t và Q2 = I22.R2.t

Vì R1 mắc nối tiếp R2 nên I1 = I2 Þ Q2/Q1 = R2/R1 = 15/10 = 1,5

 Q2 = 1,5Q1 = 6000 J. Q = Q1 + Q2 = 10000 J.

Chọn A


Câu 4:

Dùng một ấm điện để đun sôi 3 lít nước ở nhiệt độ 250C. Muốn đun sôi trong thời gian 20 phút thì công suất của ấm là bao nhiêu? Biết rằng hiệu suất là 70%, cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K

Xem đáp án

Thể tích nước: V = 3 lít Þ m = 3 kg.

Nhiệt lượng cần thiết để ấm nước sôi là: Qi = m.c.Dt = 3.4200.(100 – 25) = 945000 J.

Biết rằng hiệu suất là H = 70% nên nhiệt lượng mà bếp cung cấp là:

Qtp = Qi/H = 1350000 J.

Thời gian đun t = 20 phút = 20.60 giây = 1200 giây

ÞCông suất của ấm là: P = Qtp/t = 1350000/1200 = 1125 W.

ĐÁP ÁN D


Câu 5:

Một ấm điện có ghi 220V - 700W được sử dụng với hiệu điện thế đúng 220V để đun sôi 1,5 lít nước từ nhiệt độ ban đầu là 240C. Bỏ qua sự nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa ra môi trường ngoài. Tính thời gian đun sôi nước

Xem đáp án

Thể tích nước: V = 1,5 lít Þ m = 1,5 kg.

Nhiệt lượng cần thiết để ấm nước sôi là: Qi = m.c.Dt = 1,5.4200.(100 – 24) = 478800 J.

Bỏ qua sự nhiệt lượng làm nóng vỏ ấm và nhiệt lượng tỏa ra môi trường ngoài nên coi rằng hiệu suất là H = 100%.

Þ Nhiệt lượng mà bếp cung cấp là: Qtp = 478800 J.

Ấm điện có ghi 220V - 700W được sử dụng với hiệu điện thế đúng 220V nên công suất của bếp khi đun là P = 700W.

Thời gian đun t = Qtp/P = 478800/700 = 684 giây. Chọn đáp án B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận