Các nước Mĩ Latinh (Có đáp án)

  • 1103 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Các nước Mĩ Latinh nằm chủ yếu ở khu vực nào của châu Mĩ?

Xem đáp án

Đáp án C
Mĩ Latinh là khu vực nằm chủ yếu ở khu vực Trung và Nam Mĩ (Mêhicô mặc dù nằm ở Bắc Mĩ nhưng vẫn được xếp vào khu vực này).


Câu 2:

Khu vực Mĩ Latinh gồm bao nhiêu nước?

Xem đáp án

Đáp án A
Khu vực Mĩ Latinh gồm 33 quốc gia, trong đó một nước ở Bắc Mĩ là Mêhicô và toàn bộ các nước ở Trung, Nam Mĩ và vùng biển Caribê


Câu 3:

Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

Xem đáp án

Đáp án B

Dưới sự lãnh đạo của Phiđen Cátxtơrô và những người đồng chí của mình, nhân dân Cuba đã nổi dậy đấu tranh lật đổ nền độc tài thân Mĩ, thành lập nước Cộng hòa Cuba (1959).


Câu 4:

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã

Xem đáp án

Đáp án C

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, tháng 8-1961, Mĩ đã đề xướng việc tổ chức Liên minh vì tiến bộ để lôi kéo các nước Mĩ Latinh


Câu 5:

Giai đoạn nào sau đây đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh?

Xem đáp án

Đáp án B

Do tác động của cách mạng Cuba (1959), từ những năm 60 đến những năm 70 của thế kỉ XX, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh có bước phát triển mới và thu được nhiều thắng lợi như ở Panama, Hamaica, Triniđát…


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận