Chuyên đề Lịch sử 11 Chủ đề 5:Những Thành Tựu Văn Hóa Thời Cận Đại

  • 574 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biến động lịch sử nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của văn hóa thế giới buổi đầu thời cận đại (thế kỉ XVI - XVIII)?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Một trong những tiền đề của sự phát triển của văn hóa thế giới buổi đầu thời cận đại là

Xem đáp án

Chọn C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận