Đề kiểm tra 15 phút Khoa học tự nhiên 6 - Phần Lý có đáp án (Đề 2)

  • 541 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b. Hai con chim đậu vào một cành cây tre mềm, làm cho cành tre bị cong đi. Chúng đã tác dụng lên cành tre một ….

Xem đáp án

b. Hai con chim đậu vào một cành cây tre mềm, làm cho cành tre bị cong đi. Chúng đã tác dụng lên cành tre một lực nén.


Câu 4:

Hai lực cân bằng là hai lực có

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hai lực cân bằng là hai lực có cùng cường độ, cùng phương, ngược chiều, cùng đặt vào một vật.


Câu 5:

Lực nào sau đây không thể là trọng lực?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

A, B, D đều là do trọng lực tác dụng lên vật.

C – là do lực mặt bàn tác dụng lên vật có phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận