Đề kiểm tra 15 phút Khoa học tự nhiên 6 - Phần Lý có đáp án (Đề 3)

  • 550 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

b) Một chiếc ghế đệm có tính chất … (2) … Nên khi có người ngồi trên nó, mặt ghế bị … (3)… Nó đã bị biến dạng, khi không có ai ngồi mặt ghế lại về hình dạng ban đầu. Biến dạng đó gọi là …(4)….

Xem đáp án

b) Một chiếc ghế đệm có tính chất đàn hồi. Nên khi có người ngồi trên nó, mặt ghế bị lõm xuống. Nó đã bị biến dạng, khi không có ai ngồi mặt ghế lại về hình dạng ban đầu. Biến dạng đó gọi là biến dạng đàn hồi.


Câu 3:

Ba khối kim loại đồng, sắt, nhôm có cùng khối lượng 2kg. Khối nào có trọng lượng lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trọng lượng vật = 10 x khối lượng vật

Ba vật có khối lượng như nhau nên trọng lượng của ba vật như nhau.


Câu 4:

Một vật đang đứng yên thì chịu tác dụng của hai lực F1, F2 (hình dưới). Trong trường hợp nào vật vẫn tiếp tục đứng yên?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Một vật đứng yên khi chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vẫn tiếp tục đứng yên. Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt vào một vật, cùng phương, ngược chiều và bằng độ lớn.


Câu 5:

Một lò xo có độ dài ban đầu là 12 cm. Khi treo một vật có trọng lượng 10N, độ dài của nó là 20 cm. Nếu độ dài của lò xo là 28 cm thì trọng lượng của vật là bao nhiêu?

Xem đáp án

Dựa vào: độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tăng tỉ lệ với khối lượng của vật được treo vào lò xo.

Độ dãn của lò xo khi treo vật P1 = 10N là Δl1=l1l0=2012=8cm

Khi độ dài của lò xo là 28 cm thì lúc đó lò xo dãn một đoạn là

Δl2=l2l0=2812=16cm=2Δl1

Do vậy, trọng lượng của vật treo lên lò xo lúc này cũng tăng gấp hai lần.

 Tức là P2 = 2. P1 = 2 . 10 = 20 N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận