Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 1 (Lần 2 - Đề 1 - có đáp án)

  • 1582 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Sau khi về Việt Nam (đầu năm 1941), Nguyễn Ái Quốc đã chọn Cao Bằng làm nơi xây dựng

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5/1941) được họp tại

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập theo chỉ thị của

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Đêm 9/3/1945 diễn ra sự kiện lịch sử nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng vì đây là nơi có

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận