Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 12 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 1)

  • 1579 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước tại Hội nghị lần thứ bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây là điều kiện thuận lợi của Việt Nam ngay sau đại thắng mùa Xuân năm 1975?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12/1986) được gọi là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Ngày 25/4/1976 đã diễn ra sự kiện trọng đại nào trong tiến trình lịch sử Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận