Đề số 1

  • 379 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam (1961 - 1965), Mĩ nhằm thực hiện âm mưu chiến lược nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 2:

Phong trào Đồng khởi (1959 - 1960) nổ ra trong hoàn cảnh cách mạng miền Nam Việt Nam đang

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Từ 1965 - 1968, Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 4:

Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Nam Việt Nam sau năm 1954?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận