Đề kiểm tra cuối học kì 2 Tiếng anh 11 có đáp án (Mới nhất) (Đề 1)

  • 2640 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án A phát âm là /z/ còn các đáp án còn lại phát âm là /s/ khi tận cùng bằng -p, -k, -t, -f, -gh


Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Đáp án D phát âm là /z/ còn các đáp án còn lại phát âm là /iz/ khi tận cùng bằng -x, -s, -sh


Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Đáp án C nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại nhấn vào âm tiết thứ nhất


Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đáp án A nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai, các đáp án còn lại nhấn vào âm tiết thứ nhất


Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

My brother plays guitar…… recreation only.

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: play sth for sth: chơi một trò chơi/môn thể thao nào đó với mục đích gì

Dịch: Anh trai tôi chơi guitar chỉ để giải trí


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận