Đề kiểm tra học kì 2 Lịch sử 11 có đáp án (Mới nhất) - Đề số 4

  • 2088 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Mục đích chính của thực dân Pháp khi tạo dựng lên “vụ Đuy-puy” (từ cuối năm 1872) ở Bắc Kì nhằm

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 3:

Thực dân Pháp bắt đầu tiến hành cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919 – 1929) khi

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918), phong trào công nhân Việt Nam có đặc điểm gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 5:

So với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần vương (1885 – 1896), khởi nghĩa Yên Thế (1884 – 1913) có sự khác biệt căn bản là

Xem đáp án

Chon đáp án B.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận