Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 66. Chia một tổng cho một số có đáp án

  • 352 lượt xem

  • 4 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính bằng hai cách:

a) (25 + 45) : 5

b) 24 : 6 + 36 : 6

Xem đáp án »

a) (25 + 45) : 5 = 70 : 5 = 14

(45 + 25) : 5 = 45 : 5 + 25 : 5 = 9 + 5 = 14

b) 24 : 6 + 36 : 6 = 4 + 6 = 10

24 : 6 + 36 : 6 = (24 + 36) : 6 = 60 : 6 = 10


Câu 2:

Lớp 4A có 28 học sinh, chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 học snh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu nhóm? (giải bằng hai cách)

Xem đáp án »

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4 | Giải VBT Toán 4

Bài giải

Cách 1:

Số nhóm của lớp 4A là:

28 : 4 = 7 (nhóm)

Số nhóm của lớp 4B là:

32 : 4 = 8 (nhóm)

Số nhóm của cả hai lớp là:

7 + 8 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm

Cách 2:

Số nhóm của cả hai lớp là:

(28 + 32) : 4 = 15 (nhóm)

Đáp số: 15 nhóm


Câu 3:

a) Tính:

(50 – 15) : 5

50 : 5 – 15 : 5

b) Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm

(50 – 15) : 5 ………… 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số……………………………

Xem đáp án »

a) Tính:

(50 – 15) : 5 = 35 : 5 = 7

50 : 5 – 15 : 5 = 10 – 3 = 7

b) Điền dấu >, <, =

(50 – 15) : 5 = 50 : 5 – 15 : 5

c) Viết tiếp vào chỗ chấm:

Khi chia một hiệu cho một số, nếu số bị trừ, số trừ đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia số bị trừ với số chia, số trừ với số chia, rồi trừ các kết quả tìm được với nhau.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận