Miền bắc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, miền nam đấu tranh (có đáp án)(p1)

  • 1157 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ngô Đình Diệm được Mĩ dựng lên làm bù nhìn ở miền Nam Việt Nam để thay cho ai?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau năm 1954?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Nhiệm vụ của cáng mạng miền Nam sau năm 1954 là gì?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Cách mạng miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Thủ đô Hà Nội được giải phóng vào thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận