Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 (Có đáp án)

  • 1025 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 16 phút

Câu 1:

Để huy động tối đa tiềm lực của Đông Dương cho cuộc chiến tranh đế quốc, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách kinh tế gì?

Xem đáp án

Đáp án B
Khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939), thực dân Pháp đã thi hành chính sách “kinh tế chỉ huy” nhằm huy động tối đa tiềm lực của Đông Dương cho cuộc chiến tranh


Câu 2:

Phát xít Nhật đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam trong những năm 1940 - 1945?

Xem đáp án

Đáp án A

Từ năm 1940 đến năm 1945, Nhật đã đầu tư vào các ngành phục vụ cho nhu cầu quân sự như khai thác Mangan, sắt, apatit. Nhật yêu cầu chính quyền Pháp xuất các nguyên liệu chiến lược sang Nhật như than, sắt, cao su…


Câu 3:

Tháng 9-1940, ở Đông Dương đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

Xem đáp án

Đáp án A
Cuối tháng 9-1940, quân Nhật vượt biên giới Việt- Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng. Pháp- Nhật câu kết với nhau cùng bóc lột nhân dân Đông Dương


Câu 4:

Khi quân Nhật tiến vào Đông Dương, thực dân Pháp đã làm gì?

Xem đáp án

Đáp án C
Cuối tháng 9 - 1940, quân Nhật vượt biên giới Việt - Trung tiến vào miền Bắc Việt Nam. Quân Pháp nhanh chóng đầu hàng


Câu 5:

Ngày 9-3-1945 đã diễn ra sự kiện lịch sử gì ở Đông Dương?

Xem đáp án

Đáp án C
Ngày 9-3-1945, Nhật bất ngờ đảo chính Pháp trên toàn cõi Đông Dương. Pháp chống cự yếu ở rồi nhanh chóng đầu hàng. Đông Dương trở thành thuộc địa độc chiếm của phát xít Nhật


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận