Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 1 (Lần 1 - Đề 1)

  • 4243 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Vào cuối thế kỉ XIX, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia trở thành thuộc địa của đế quốc nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Ba nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là đối tượng xâm lược của thực dân Pháp. Đến cuối thế kỉ XIX, Pháp đã hoàn thành việc xâm lược và bắt đầu thi hành chính sách bóc lột, khai thác thuộc địa.


Câu 3:

Công cuộc cải cách đất nước của Xiêm được tiến hành dưới thời

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Vào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX, In-đô-nê-xi-a trở thành thuộc địa của

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cuộc khởi nghĩa lớn nhất và kéo dài nhất của nhân dân Lào chống lại ách cai trị của thực dân Pháp ở cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận