Đề thi giữa kì 2 Tin học 9 có đáp án (Bài số 2 - Đề 2)

  • 1756 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Để tạo hiệu ứng chuyển trang ta vào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Các thành phần chính của sản phẩm đa phương tiện gồm:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Sản phẩm nào dưới đây là sản phẩm đa phương tiện được tạo ra bằng máy tính và phần mềm máy tính

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Một bài trình chiếu gồm có 5 trang chiếu. Trang đầu tiên được gọi là trang gì?

Xem đáp án

Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận