Trắc nghệm Toán 5 Bài 1: (có đáp án) Ôn tập về số tự nhiên

  • 1607 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Số 248503 được đọc là:

Xem đáp án

Số 248503 được đọc là hai trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm linh ba.

Đáp án B


Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số “ba mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi hai” được viết là c.

Xem đáp án

Số “ba mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi hai” được viết là 36782.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 36782.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống:

Giá trị của chữ số 5 trong số 45009 là c

Xem đáp án

Chữ số 5 ở vị trí hàng nghìn, do đó giá trị của chữ số 5 trong số 45009 là 5000.

Vậy đáp án đúng điền vào ô trống là 5000.


Câu 4:

Giá trị của chữ số 8 trong số 71806 là 8000. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Chữ số 8 ở vị trí hàng trăm, do đó giá trị của chữ số 8 trong số 71806 là 800.

Vậy khẳng định giá trị của chữ số 8 trong số 71806 là 8000 là sai.

Đáp án B


Câu 5:

Cho dãy số như sau:

1998; 1999; …

Số thích hợp điền vào chỗ chấm để có ba số tự nhiên liên tiếp là:

Xem đáp án

Số liền sau của số 1999 là số 2000.

Vậy số thích hợp điền vào chỗ chấm để có ba số tự nhiên liên tiếp là 2000.

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

no name
15:23 - 24/04/2022

<

Bách Nguyễn Hoàng
21:15 - 10/05/2023

=)))