Trắc nghiệm Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm không thẳng hàng (có đáp án)

  • 503 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Từ định nghĩa ba điểm thẳng hàng ta thấy đáp án C đúng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho ba điểm M; N; P thẳng hàng với P nằm giữa M và N. Chọn hình vẽ đúng.

Xem đáp án

Đáp án A: Ta thấy ba điểm M, N, Pthẳng hàng và điểm P nằm giữa hai điểm M, N nên A đúng.

Đáp án B: Ta thấy ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm P không nằm giữa hai điểm M, N nên B sai.

Đáp án C: Ta thấy ba điểm M, N, P không thẳng hàng nên C sai.

Đáp án D: Ta thấy ba điểm M, N, P không thẳng hàng nên D sai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Kể tên bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ dưới đây.

Xem đáp án

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

A, O, C và B, O, D

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng trên hình vẽ sau:

Xem đáp án

Các bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

Vậy có tất cả 

11 bộ ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho hình vẽ sau. Chọn câu sai.

Xem đáp án

Đáp án A: Ba điểm D, E, B thẳng hàng nên A đúng.

Đáp án B: Ba điểm C; E; A không thẳng hàng nên B đúng.

Đáp án C: Ba điểm A; B; F thẳng hàng nên C đúng.

Đáp án D: Ba điểm D; E; F không thẳng hàng nên D sai.

Đáp án cần chọn là: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận