Trắc nghiệm Bài tập ôn tập chương 6: Số thập phân (có đáp án)

  • 1086 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hỗn số \(1\frac{2}{5}\)  được chuyển thành số thập phân là:

Xem đáp án

\[1\frac{2}{5} = \frac{{1.5 + 2}}{5} = \frac{7}{5} = \frac{{14}}{{10}} = 1,4.\]

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Phân số \(\frac{2}{5}\)  viết dưới dạng số thập phân là:

Xem đáp án

\[\frac{2}{5} = \frac{4}{{10}} = 0,4.\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Số thập phân 3,015 được chuyển thành phân số là:

Xem đáp án

\[3,015 = \frac{{3015}}{{1000}}\]

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Số tự nhiên xthỏa mãn: 35,67 < x < 36,05 là:

Xem đáp án

Ta có: 35,67 < x < 36,05 và x là số tự nhiên nên x = 36.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Tìm một phân số ở giữa hai phân số \(\frac{1}{{10}}\) và \(\frac{2}{{10}}\)

Xem đáp án

Ta có: \[\frac{1}{{10}} = 0,1;\;\;\,\frac{2}{{10}} = 0,2\]

Vậy số cần tìm phải thỏa mãn: 0,1 < x < 0,2 nên trong các đáp án trên thì x chỉ có thể là \[0,15 = \frac{{15}}{{100}}.\]

Đáp án cần chọn là: C


2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Quốc Huỳnh Đặng Kiến

Câu số 1B mà nó lại chọn C

Bình luận


Bình luận