Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó có đáp án

  • 1527 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Cho 2 số có tổng bằng 732. Số hạng thứ nhất có chữ số hàng chục là 7 và chữ số hàng đơn vị là 5, nếu đổi chỗ 2 chữ số này cho nhau thì được số hạng thứ hai. Vậy:

Số hạng thứ nhất là ...............

Số hạng thứ hai là ...............

Xem đáp án

Hai chữ số cuối cùng của số hạng thứ nhất là 75

Hai chữ số cuối cùng của số hạng thứ hai là 57

Hiệu của 2 số đã cho là: 75 – 57 = 18

Số hạng thứ nhất là: (732 + 18) : 2 = 375

Số hạng thứ hai là: 732 – 375 = 357

Vậy hai số cần tìm là: 375; 357.


Câu 3:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Tổng của hai số bằng 2870. Nếu viết thêm chữ số 1 vào bên trái số bé thì được số lớn. Vậy:

Số lớn là ...............

Số bé là ...............

Xem đáp án

– Giả sử số bé là số có 2 chữ số.

Số lớn nhất có 2 chữ số là 99.

Vậy số bé lớn nhất bằng 99.

Số lớn là : 99 + 100 = 199 .

Tổng 2 số : 99 + 199 = 298 < 2870

Vậy trường hợp này loại.

– Giả sử số bé có 4 chữ số.

Số bé nhỏ nhất có 4 chữ số là 1000.

Vậy số bé nhỏ nhất là 1000

Số lớn là : 11000 > 2870

Vậy trường hợp này loại

– Do đó số bé là số có 3 chữ số

Khi viết thêm chữ số 1 vào bên trái số có ba chữ số thì số đó tăng thêm 1000 đơn vị. Số lớn hơn số bé là 1000.

Từ đó tìm hai số đã cho biết tổng của hai số bằng 2870, hiệu của chúng bằng 1000

Số bé là: (2870 – 1000) : 2 = 935

Số lớn là: 1000 + 935 = 1935

Vậy hai số cần tìm là: 1935; 935.


Câu 4:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Bình và An có 160 quyển sách, biết rằng An có nhiều hơn Bình 26 quyển. Vậy:

An có ............... quyển sách

Bình có ............... quyển sách

Xem đáp án

Ta có sơ đồ:

Bài giải

Số sách của An là:

(160 + 26) : 2 = 93 (quyển)

Số sách của Bình là:

160 – 93 = 67 (quyển)

Đáp số: An: 93 quyển

 Bình: 67 quyển

Lưu ý : Ta có công thức:  Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

  Số bé = (tổng – hiệu) : 2


Câu 5:

Điền đáp án đúng vào ô trống:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 72m. Chiều dài hơn chiều rộng 54dm. Vậy:

Chiều dài là ............... dm

Chiều rộng là ............... dm

Xem đáp án

Đổi: 72m = 720dm

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

720 : 2 = 360 (dm)

Ta có sơ đồ:

Chiều dài hình chữ nhật là:

(360 + 54) : 2 = 207 (dm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

360 – 207 = 153 (dm)

Đáp số: Chiều dài: 207dm

 Chiều rộng: 153dm

Lưu ý : Ta có công thức: Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

  Số bé = (tổng – hiệu) : 2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hân Gia
15:23 - 07/03/2022

32 số học sinh nam

Hân Gia
15:24 - 07/03/2022

: 2