Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Chia một số tự nhiên cho một số thập phân có đáp án

  • 1736 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án D

Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0. Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên


Câu 3:

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,1 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Thêm vào bên phải của số tự nhiên đó một chữ số 0


Câu 4:

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,01 ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Muốn chia một số tự nhiên cho 0,01 ta chỉ việc thêm vào bên phải của số tự nhiên đó hai chữ số 0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận