Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông có đáp án

  • 685 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Đề-ca-mét vuông viết tắt là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D. dam2  


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Hình vuông 1dam2 gồm:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C. 100 hình vuông 1m2.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

1 dam2 = ... m2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B. 100


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận