Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có đáp án

  • 1914 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 3:

Giử sử hình lập phương có cạnh là a thì công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: Sxq = (a × a) × 4

Chọn A


Câu 4:

Giử sử hình lập phương có cạnh là a thì công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: Stp = (a x a) x 6

Chọn D


Câu 5:

Khi biết diện tích xung quanh của hình lập phương, tìm diện tích một mặt ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Muốn tính diện tích một mặt của hình lập phương ta lấy diện tích xung quanh chia cho 4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận