Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Luyện tập chung về phép nhân có đáp án

  • 1242 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

27,49+25,83.....×4.....

Xem đáp án

Ta thực hiện tính từ trái qua phải được:

27,49  +  25,83  =  53,32

53,32  x  4  =  213,28

Vậy các số cần điền vào chỗ chấm theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là: 53,32  ;  213,28


Câu 2:

518,07219,17.....+205,78.....

Xem đáp án

Ta thực hiện tính từ trái qua phải được:

518,07  -  219,17  =  298,9

298,9  +  205,78  =  504,68

Vậy các số cần điền vào chỗ chấm theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là: 298,9  ;  504,68


Câu 3:

Tìm y, biết:

145,27  +  y  =  205,86

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

145,27  +  y  =  205,86

y  =  205,86  -  145,27

y  =  60,59

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y  =  60,59


Câu 4:

Tìm y, biết:

y  :  6,2  =  17,32

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

y  :  6,2  =  17,32

y            =  17,32  x  6,2

y            =       107,384

Vậy ta chọn đáp án đúng là: y  =  107,384


Câu 5:

 7,18  x  2  ?  14,7

Xem đáp án

Đáp án B

7,18×214,36 ? 14,7

Mà 14,36  <  14,7

Nên 7,18  x  2  <  14,7

Vậy ta chọn đáp án đúng là: <


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận