Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Ôn tập và bổ sung về giải toán có đáp án

  • 792 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn đáp án đúng

Tỉ số của 1 và 3 là:

Xem đáp án

Đáp án: C. 13


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cho hai số có tổng là 63. Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là 45


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Đáp án: B. Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là 52 và tỉ số của hai số đó là  37


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. tìm tổng số phần bằng nhau


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. tìm hiệu số phần bằng nhau


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận