Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Ôn tập và bổ sung về giải toán có đáp án

  • 2416 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tỉ số của 1 và 3 là:

Xem đáp án

Đáp án: C. 13


Câu 2:

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Đáp án: D. Cho hai số có tổng là 63. Tìm hai số đó, biết rằng tỉ số của hai số là 45


Câu 3:

Bài toán nào sau đây thuộc dạng toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó?

Xem đáp án

Đáp án: B. Tìm hai số khi biết hiệu của hai số là 52 và tỉ số của hai số đó là  37


Câu 4:

Với bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. tìm tổng số phần bằng nhau


Câu 5:

Với bài toán tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, trước khi tìm giá trị một phần ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. tìm hiệu số phần bằng nhau


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quá Cay

cay voai day ra

Bình luận


Bình luận