Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Phân số thập phân có đáp án

  • 2253 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Các phân số như thế nào gọi là phân số thập phân?

Xem đáp án

Đáp án: c. Phân số có mẫu số là 10; 100; 1000;...


Câu 2:

Khi đọc phân số thập phân ta đọc thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Đọc tử số rồi đọc "phần" sau đó đọc mẫu số


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận