Trắc nghiệm Bài tập cơ bản Phép cộng hai số thập phân có đáp án

  • 1851 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

14, 5+ 20, 2=  Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên. (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có:

14, 5+ 20, 2=  Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên. (ảnh 2)

Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt là: 3 , 4 , 7


Câu 2:

24, 6 + 10, 3 =  Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có:

24, 6 + 10, 3 =  Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng (ảnh 2)

Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt là: 3 , 4 , 9


Câu 3:

32, 7 + 12, 8 Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên. (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có:

32, 7 + 12, 8 Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên. (ảnh 2)

Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt là: 4 ; 5 ; , ; 5


Câu 4:

50, 6 + 15, 7 = Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên. (ảnh 1)

Xem đáp án

Ta có:

50, 6 + 15, 7 = Ta có: Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên. (ảnh 2)

Thực hiện phép cộng như cộng các số tự nhiên.

Viết dấu phẩy ở tổng thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

Vậy các đáp án cần điền vào chỗ chấm lần lượt là: 6 ; 6 ; , ; 3


Câu 5:

36,8  +  24,7    ?    24,7  +  36,8

Xem đáp án

Đáp án C

Vì phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán nên khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Nên 36,8  +  24,7  =  24,7  +  36,8

Vậy ta chọn đáp án đúng là: " = "


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận