Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Phép cộng và phép trừ hai phân số có đáp án

  • 2117 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D. Ta lấy tử số cộng với tử số, giữ nguyên mẫu số


Câu 2:

Chọn đáp án đúng

Muốn trừ hai phân số cùng mẫu số ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B. Ta lấy tử số trừ đi tử số, giữ nguyên mẫu số.


Câu 3:

Chọn đáp án đúng

Khi nào ta phải quy đồng mẫu số trước khi thực hiện phép cộng phân số?

Xem đáp án

Đáp án: C. Khi các phân số không cùng mẫu số.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D. Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số, rồi trừ hai phân số đã quy đồng mẫu số.


Câu 5:

Chọn đáp án đúng:

Khi đổi chỗ các phân số trong một tổng thì tổng đó như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. tổng không thay đổi


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận