Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Số thập phân bằng nhau. So sánh hai số thập phân có đáp án

  • 1989 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây đúng nhất?

Xem đáp án

Đáp án: A. Mỗi số tự nhiên a đều có thể viết thành số thập phân với phần thập phân là những chữ số 0.


Câu 3:

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được:

Xem đáp án

Đáp án: D. một số thập phân bằng nó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận