Trắc nghiệm Bài tập lý thuyết Thể tích hình lập phương có đáp án

  • 1711 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Muốn tính thể tích hình lập phương ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D. Muốn tính thể tích hình lập phương ta lấy cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh


Câu 3:

Công thức tính thể tích hình lập phương là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: V = a x a x a

Chọn B


Câu 5:

So sánh thể tích của một hình lập phương với thể tích một một hình hộp chữ nhật hoặc với một hình lập phương khác ta làm thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: A. Áp dụng công thức để tính thể tích từng hình rồi so sánh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận