Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 18 có đáp án

  • 898 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một tam giác có số đường cao là:

Xem đáp án
Một tam giác có số đường cao là: (ảnh 1)
Tương ứng với mỗi cạnh có một đường cao. Một tam giác có 3 đường cao.
Chọn C

Câu 2:

Tam giác ABC có cạnh đáy BC = 4,5cm và chiều cao AH = 3,2cm. Diện tích tam giác ABC là:
 

Xem đáp án
Diện tích tam giác ABC là:
4,5 × 3,2 : 2 = 7,2 (cm2)
Chọn C

Câu 3:

 Một tam giác có diện tích là 28,38dm2 và chiều cao 6,6dm thì độ dài cạnh đáy tương ứng là:

Xem đáp án
Độ dài cạnh đáy tương ứng là:
28,38 × 2 : 6,6 = 8,6 (dm)
Chọn B.

Câu 4:

Hình bên có AB = 2,6dm; AD = 1,6dm. Diện tích tam giác MDC là:. Hình bên có AB = 2,6dm; AD = 1,6dm. Diện tích tam giác MDC là: (ảnh 1)

Xem đáp án
Độ dài cạnh AM là:
2,6 : 2 = 1,3 (dm)
Diện tích tam giác ADM là:
1,3 × 1,6 : 2 = 1,04 (dm2)
Diện tích tam giác BMC là:
1,3 × 1,6 : 2 = 1,04 (dm2)
Diện tích hình chữ nhật ABCD là:
2,6 × 1,6 = 4,16 (dm2)
Diện tích tam giác MDC là:
4,16 – 1,04 – 1,04 = 2,08 (dm2)
Chọn D.

Câu 5:

Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm và BC = 10cm. Đường cao AH dài là:
Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm; AC = 8cm và BC = 10cm. Đường cao AH dài là: (ảnh 1)

Xem đáp án
Diện tích tam giác ABC là:
6 × 8 : 2 = 24 (cm2)
Đường cao AH dài là:
24 × 2 : 10 = 4,8 (cm)
Chọn A

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận