Trắc nghiệm bài tập Toán 5 tuần 25 có đáp án

  • 880 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

“2 giờ 25 phút = … phút”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

2 giờ 25 phút = 2 giờ + 25 phút = 120 phút + 25 phút = 145 phút

Chọn B.


Câu 3:

“30% của 1 giờ là … phút”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đổi: 1 giờ = 60 phút

30% của 1 giờ là:

60×30:100=18

Vậy 30% của 1 giờ là 18 phút.

Chọn C


Câu 4:

“2 năm 6 tháng = … tháng”. Số cần điền vào chỗ chấm là:

Xem đáp án

Đổi: 1 năm = 12 tháng

2 năm 6 tháng = 12 tháng × 2 + 6 tháng = 30 tháng

Chọn D.


Câu 5:

Lúc 7 giờ 25 phút Hoa bắt đầu đi học. Thời gian đi học từ nhà Hoa đến trường là 45 phút. Hỏi Hoa đến trường lúc mấy giờ?

Xem đáp án

Ta có:

7 giờ 25 phút + 45 phút = 7 giờ + 70 phút = 8 giờ 10 phút

Chọn C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận